ประวัติความเป็นมา

          บริษัท ไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2537เป็นผู้นำริเริ่มผลิตตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใส่อุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อใช้เป็นชุมสายเคลื่อนที่ (Mobile – base Station) สำหรับรับ-ส่ง สัญญาณมือถือ แรกเริ่มบริษัทฯได้ทำงานร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผลิตคิดค้นตู้ต้นแบบจนใช้แพร่หลายในปัจจุบันซึ่งต่อมาบริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจผลิตมาตรวัดไฟฟ้าแบบจานหมุน เพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟสเพื่อตอบสนองต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล และพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็น Smart Life บริษัทได้พัฒนามิเตอร์จานหมุนให้เป็นระบบดิจิตอลที่เรียกว่า Smart Meter ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็น บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด

โครงสร้างผังองค์กร

 
 

วิสัยทัศน์องค์กร

     เรามุ่งมั่นพัฒนามิเตอร์จานหมุนให้เป็น Smart Meter ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ Thailand 4.0 ในยุค Smart Life โดยมุ่งเน้นคุณภาพ เที่ยงตรงเป็นธรรม ต่อผู้ใช้และผู้จ่ายไฟ และคงไว้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินงานใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของ บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. ควบคุม ปรับปรุง กระบวนการผลิต และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ โดยมุ่งเน้น การปกป้อง และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

4. ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ใบรับรอง