04 สิงหาคม 64

การจัดการอมรมให้ความรู้เพื่อเตรียมตวามพร้อมรับมือเเละป้องกันโรคระบาด Covid-19 สำหรับการเปิดโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงงาน บริษัท สมาร์ทีทีซี

ทางเทศบาลและสาธารณสุข ต.บ้านซ่อง ได้มีการจัดการอมรมให้ความรู้เพื่อเตรียมตวามพร้อมรับมือเเละป้องกันโรคระบาด Covid-19 สำหรับการเปิดโรงพยาบาลสนาม ภายในโรงงาน บริษัท สมาร์ทีทีซี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีการอบรมการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายโรงงานรวมถึงคนครอบครัว

ทางเทศบาลและสาธารณสุขได้มีการอธิบายถึงพื้นที่ใช้งานของ รพ.สนามที่ได้จัดตั้งขึ้นในบริษัทฯ มีการแบ่งแยกพื้นที่ใช้งานรวมถึงทางเข้า-ออกอย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับพื้นที่ใช้งานและทางเข้า-ออกของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยสูงสุดในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรค Covid-19


IMAGES GALLERY